}

PN-PT 9:00 - 19:00
SB 9:00-15:00

Bemowo: 509 691 181
ul. Lencewicza 1
Targówek: 500 503 603
ul. Krasnobrodzka 12 kl. 3


SALONY SZCZĘŚLIWYCH PSÓW...

Regulamin

Regulamin został opracowany we współpracy z Kancelaria Prawna Turek & Wróbel Sp. z o.o. (www.twkancelaria.eu). Zabrania się powielania jego treści, kopiowania, przedruku, przechowywania i przetwarzania z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części.

 

Regulamin usług świadczonych przez Showdog wszedł w życie 14.02.2017 roku.

Aktualizacja: 29.03.2021r

 

Objaśnienia:

Przez pojęcie Showdog rozumieć należy usługi pielęgnacji psów wykonywane w salonach pielęgnacji prowadzonych przez firmę Adamczyk sp. z o.o., NIP: 5223114944 , REGON: 369554818.

 

Przez pojęcie Klient Showdog rozumieć będziemy zarówno właściciela, jak i posiadacza zwierzęcia – osobę, która przyprowadza zwierzę na zabieg pielęgnacji w celu korzystania z usług oferowanych przez Showdog.

 

Przez pojęcie Usługi Showdog rozumieć będziemy wszelkie dostępne usługi związane z pielęgnacją psów świadczone przez Showdog o których mowa m.in. na stronie internetowej https://www.showdog.pl w zakładkach OFERTA i CENNIK.

 

Regulamin Usług Showdog oznacza niniejszy regulamin z którym każdy Klient Showdog ma obowiązek dokładnego zapoznania się przed skorzystaniem z usług świadczonych przez Showdog.

 

Zasady korzystania z Usług Showdog

§1

1.Rezerwacja wizyty w Showdog następuje: telefonicznie (w tym poprzez kontakt SMS) – wszelkie dane kontaktowe dostępne są m.in. na stronie internetowej www.showdog.pl . Przy rezerwacji wizyty telefonicznie, Klient Showdog zobowiązany jest dodatkowo po wskazaniu mu przez Showdog możliwych terminów wizyty, do akceptacji i potwierdzenia rezerwacji na wybrany przez siebie termin w ciągu 1 godziny od otrzymania ze strony Showdog informacji o dostępnych terminach.

 

2.W przypadku rezygnacji z uprzednio zarezerwowanego terminu wizyty lub chęci dokonania jego zmiany, Klient powinien poinformować o takim fakcie Showdog telefonicznie (możliwy kontakt SMS), najpóźniej 3 dni przed umówionym terminem.

 

3.Showdog zastrzega sobie prawo do telefonicznego kontaktu z Klientami w celu potwierdzania rezerwacji umówionych wizyt (także kontakt SMS). W przypadku braku odpowiedzi ze strony Klienta lub niemożności nawiązania kontaktu (np. gdy Klient nie odbiera telefonu lub nie odpisuje na SMS ) w terminie do 3 godz. od próby nawiązania takiego kontaktu przez Showdog, Showdog zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji.

 

4.Showdog zastrzega sobie możliwość żądania od Klienta rezerwującego wizytę, dokonania odpowiedniej opłaty rejestracyjnej na rach. bankowy o nr: 31 1140 2004 0000 3902 7749 3860  . Opłata nie podlega zwrotowi jeśli Klient nie poinformuje Showdog w terminie wskazanym w §1 ust. 2 o rezygnacji bądź zmianie terminu wizyty.

§ 2

1.Na etapie dokonywania rezerwacji terminu wizyty, Klient jest zobowiązany do przekazania następujących informacji dotyczących zwierzęcia kierowanego na zabiegi pielęgnacyjne w Showdog :

-imię psa,

-rasa,

-stan szaty,

-zakres stylizacji psa,

-wymiary zwierzęcia (masa zwierzęcia, wysokość),

-kiedy ostatnio korzystał z usług fryzjera psów,

-zachowania (ew. problemy behawioralne psa),

-problemy zdrowotne (w szczególności: alergie, zmiany skórne, problemy ze stawami, przebyte operacje),

– informacja o aktualnym szczepieniu,

– własne sugestie dotyczące zamawianego zabiegu pielęgnacyjnego.

Dokładne przedstawienie w/w informacji pozwoli na odpowiednią wycenę usługi oraz dostosowanie jej zakresu jak i czasu niezbędnego do jej wykonania.

 

2.Przed pierwszą wizytą w salonie Showdog zakładana jest też tzw. Karta Klienta, w której Showdog zamieszcza ważne informacje dotyczące psa jak m.in. wymienione w § 2 ust. 1 niniejszego regulaminu, a także dane personalne Klienta, takie jak jego imię i nazwisko oraz nr tel. kontaktowego.

 

3. W przypadku stałych Klientów korzystających z usług Showdog, Karta Klienta uzupełniana jest w sposób ciągły o nowe pojawiające się informacje na temat danego psa.

§3

1.Showdog zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usług w stosunku do psów, które cierpią na choroby zakaźne, które mogą stanowić niebezpieczeństwo dla innych zdrowych psów (np. grzybica, świerzb itp.). Prawo odmowy wykonania usługi dotyczy także psów, które zachowują się agresywnie wobec personelu Showdog.

2.Oceny stanu zdrowia a także zachowań danego zwierzęcia dokonuje personel Showdog na podstawie informacji otrzymanych od Klienta bądź obserwacji własnych zwierzęcia zarówno przed jak i w trakcie wykonywania usług.

3.W przypadku kiedy w trakcie wykonywania usług personel Showdog stwierdzi chorobę lub zachowanie zwierzęcia stanowiące przeszkodę do dalszego prowadzenia zabiegów, zabiegi pielęgnacyjne mogą zostać natychmiast przerwane.

4. Jeżeli Klient zataił przed Showdog jakiekolwiek informacje mające wpływ na przerwanie trwających zabiegów, ponosi on wyłączną odpowiedzialność za wynikające z tego faktu konsekwencje, a ponadto zobowiązany jest do uiszczenia kwot jak za w pełni wykonaną usługę.

5. Showdog odmawia wykonywania jakichkolwiek usług w przypadku psów z brakiem aktualnego szczepienia przeciwko wściekliźnie. Na żądanie Showdog każdy Klient zobowiązany jest pokazać aktualny wpis dotyczący szczepienia zamieszczony w książeczce zdrowia zwierzęcia.

§ 4

1.Wizyta w Showdog powinna odbywać się punktualnie w uprzednio wyznaczonym terminie. W przypadku braku punktualności Klienta, Showdog może:

a) w przypadku przybycia Klienta wraz z psem do salonu wcześniej niż 15 minut przed umówioną wizytą Showdog może odmówić przechowania zwierzęcia, jeśli zakłóciłoby to rytm pracy w salonie lub naliczyć dodatkową opłatę za pobyt zwierzęcia w salonie w wysokości 10 zł od każdego rozpoczętego kwadransa przedterminowego pobytu,

b) w przypadku spóźnienia się Klienta na wizytę powyżej 15 minut Showdog odmówić wykonania usługi lub naliczyć opłatę w wysokości 10 zł za każdy kwadrans spóźnienia, w związku z pozostawaniem w gotowości do wykonania usługi,

2. Klient zobowiązany jest do odebrania psa o godzinie wskazanej przez Showdog. W przypadku opóźnienia po stronie Klienta, trwającego powyżej 15 minut , Showdog pobiera opłatę w wysokości 10 zł za każdy następny zakończony kwadrans przechowywania zwierzęcia (związane jest to z koniecznością zapewnienia zwierzęciu odpowiednich warunków jak i odpowiedniej opieki). Ponadto w przypadku opóźnienia w odbiorze psa w stosunku do którego wykonano tzw. delikatną stylizacją, np. obejmującą uczesanie kitki / koka / warkocza, Showdog nie może zagwarantować trwałości stylizacji (istnieje bowiem możliwość, że pies sam odruchowo zniszczy stylizacje w trakcie oczekiwania na właściciela).

3. Wszelkie w/w opłaty dodatkowe wynikające z dezorganizacji dnia pracy doliczane są do ostatecznej ceny usługi.

§ 5

1.Korzystając z usług Showdog i akceptując tym samym niniejszy regulamin, Klient wyraża zgodę na utrwalanie przez Showdog wizerunku przyprowadzonego przez Klienta psa za pomocą wszelkich służących ku temu środków technicznych (np. kamera, aparat) w miejscu i czasie wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych (salony Showdog). Klient wyraża ponadto zgodę na przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie utrwalonego w/w sposób wizerunku zwierzęcia w celach komercyjnych zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa. Utrwalony w ten sposób wizerunek danego zwierzęcia stanowi własność Showdog.

2. W przypadku gdy Klient nie wyraża zgody na utrwalanie wizerunku swojego psa, obowiązany jest najpóźniej w trakcie umówionej wizyty a przed rozpoczęciem zabiegów pielęgnacyjnych poinformować o tym fakcie personel Showdog oraz przedłożyć pisemne oświadczenie (wzór oświadczenia dostępny jest na strony www.showdog.pl ).

 

 

Obowiązki Klienta Showdog

§ 6

Podstawowym obowiązkiem każdego Klienta Showdog jest zapoznanie się zasadami Regulaminu i zobowiązanie do ich przestrzegania.

§ 7

1.Obowiązkiem Klienta jest poinformowanie Showdog w trakcie dokonywania rezerwacji wizyty o stanie zdrowia psa w szczególności o chorobach zakaźnych które mogą być niebezpieczne dla innych zdrowych zwierząt (grzybica, świerzb itp.), o niespokojnym, agresywnym zachowaniu psa, jego fobiach lub narowach a także o innych problemach behawioralnych, stanie szaty psa tj. kołtunach, filcu lub niewłaściwej wcześniejszej pielęgnacji (tj. zmiana struktury włosa) oraz do przedstawienia własnych sugestii odnośnie zamawianej pielęgnacji. Informacje takie pozwolą Showdog na właściwe określenie zakresu usług pielęgnacyjnych oraz czasu niezbędnego do ich przeprowadzenia. W przypadku braku takiej informacji, gdy w trakcie realizacji usług pielęgnacyjnych okaże się, że zarezerwowany czas jest zbyt krótki na przeprowadzenie całkowitej pielęgnacji, Showdog zastrzega sobie możliwość wykonania usług pielęgnacji tylko częściowo, wg. własnego uznania i w obrębie ustalonego uprzednio czasu realizacji.

2.W przypadku zaawansowanego strzyżenia tj. nożyczkami lub degażówkami, Klient obowiązany jest zadbać aby szata psa była idealnie rozczesana. Jeżeli stan szaty jest zły, Showdog ze względu na dobro psa może zdecydować się na rozdzielenie pielęgnacji na 2 sesje. Wówczas podczas pierwszej wizyty ma miejsce rozczesywanie z kąpielą natomiast podczas drugiej strzyżenie z modelowaniem i kąpielą.

§ 8

W przypadku niespokojnego, agresywnego zachowania psa oraz w przypadku psa w bardzo zaawansowanym wieku i o słabym stanie zdrowia wymagane jest od Klienta uprzednie podpisanie oświadczenia, w którym wyraża on w sposób wyraźny zgodę na przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych oraz oświadcza, że jest zaznajomiony z wszelkimi konsekwencjami wynikającymi z poddania takiego psa zabiegom. Klient oświadcza ponadto, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za psa podczas jego pobytu w salonie. Wzór oświadczenia dostępny jest zarówno w salonach Showdog jak i na stornie internetowej www.showdog.pl. Showdog podkreśla jednocześnie, że podpisanie oświadczenia jest konieczne z uwagi na fakt, iż psom w trakcie zabiegów pielęgnacyjnych nie są podawane żadne środki farmakologiczne tj. nie są odurzane ani usypianie, co może w skrajnych przypadkach powodować nieprzewidziane reakcje w tym możliwość stworzenia zagrożenia dla zdrowia samego zwierzęcia, innych zwierząt a także osób w tym personelu Showdog.

§ 9

W przypadku pielęgnacji zwierząt, o których mowa w § 8, kwota za usługi świadczone przez Showdog wynosi 2 krotność kwot za prowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych świadczonych przez Showdog. Ponadto jeżeli Klient nie udzieli Showdog wyczerpujących informacji, o których mowa w § 7 niniejszego regulaminu, usługi pielęgnacyjne mogą zostać przerwane z uwagi na bezpieczeństwo personelu Showdog a także dłuższy czas niezbędny do przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych w stosunku do takiego zwierzęcia.

§ 10

Obowiązkiem Klienta jest punktualne przyprowadzenie psa do Showdog na umówioną wizytę. W przypadku braku punktualności Showdog pobiera opłaty dodatkowe wynikające z dezorganizacji dnia pracy określone w § 4 niniejszego regulaminu.

§ 11

Klient obowiązany jest przed wizytą w Showdog do odpowiedniego dopilnowania, aby pies załatwił uprzednio swoje potrzeby fizjologiczne i zażył odpowiednią dawkę ruchu (np. wyjście z psem na długi spacer).

Gwarancja Showdog

§ 12

Showdog gwarantuje najwyższą jakość świadczonych usług pielęgnacji psów. Jednocześnie Showdog zapewnia, iż stylizacji w pracowni podlega tylko jeden pies. Showdog zapewnia ponadto, że psy nie są odurzane ani usypiane żadnymi środkami farmakologicznymi. Wobec psów nie jest stosowana przemoc.

§ 13

Showdog zapewnia, że stanowisko pracy oraz sprzęt są dokładnie czyszczone i dezynfekowane przed każdym kolejnym zabiegiem pielęgnacyjnym. Sprzęt oraz środki do pielęgnacji, jakimi posługuje się personel Showdog są wysokiej jakości i są dedykowane do profesjonalnej pielęgnacji psów.

§ 14

Ze względu na najwyższą jakość usług i w trosce o uzyskanie najlepszego efektu finalnego w stylizacji, zabiegi obejmują tylko pełną pielęgnację tzn. zawsze z kąpielą i suszeniem.

§ 15

Showdog wykonuje pielęgnację wszystkich ras psów. Stylizacje mogą nawiązywać do wzorca FCI albo reprezentować komercyjny styl autorski Showdog (Galeria Klientów strony www.showdog.pl ).

§ 16

Wszelkie usługi świadczone przez Showdog wykonywane są przez wykwalifikowany personel legitymujący się odpowiednim przygotowaniem, wiedzą jak i doświadczeniem.

§ 17

W razie niepełnej satysfakcji Klienta, Showdog gwarantuje przeprowadzenie darmowych poprawek (do 30minut) w terminie do 3 dni roboczych po przeprowadzonym zabiegu pielęgnacyjnym. Rezerwacja terminu na poprawki powinna nastąpić z minimum jednodniowym wyprzedzeniem.

Postanowienia końcowe

§ 18

Orientacyjne ceny usług podane są w zakładce „cennik” na stronie internetowej www.showdog.pl jednakże ostateczny koszt usługi ustalany jest indywidualnie w zależności od rasy psa, masy, zachowania, stanu szaty (ewentualnego zakołtunienia lub sfilcowania szaty), częstotliwości korzystania z usług Showdog, preferencji co do kreacji, ewentualnych zabiegów dodatkowych czy też punktualnego przyprowadzenia i odbioru psa.

§ 19

Zabiegi dodatkowe takie jak opróżnianie gruczołów okołoodbytowych i usuwanie kleszczy, gdy zachodzi taka potrzeba są wykonywane obligatoryjnie bez powiadomienia właściciela. Koszt takich zabiegów doliczany jest do kwoty za usługę właściwą.

§ 20

Przyjmując psa na zabieg pielęgnacji zastrzegamy, iż nie ma możliwości aby Klient był obecny w salonie podczas wykonywania usług pielęgnacji. Taki stan rzeczy podyktowany jest naszym doświadczeniem z którego wynika, że w większości przypadków obecność Klienta podczas zabiegów źle wpływa na zachowanie zwierząt albowiem pies nie chce wówczas współpracować z personelem a szuka kontaktu z właścicielem, co utrudnia tym samym przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych. Showdog dopuszcza obecność Klienta w trakcie wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych jedynie wówczas gdy personel Showdog poweźmie decyzję, że w danym wypadku obecność właściciela jest wskazana.

§ 21

1.W razie nagłego pogorszenia się stanu zdrowia psa podczas zabiegów pielęgnacyjnych wykonywanych przez Showdog ,które nastąpiło w wyniku już istniejącej choroby lub choroby, która ujawniła się podczas wizyty w salonie Showdog, personel Showdog ma prawo niezwłocznie skorzystać z konsultacji weterynaryjnych wybranego przez siebie lekarza weterynarii. Koszt niezbędnych konsultacji i zabiegów weterynaryjnych ponosi Klient.

2.W razie nieszczęśliwego wypadku podczas zabiegów pielęgnacyjnych wykonywanych przez Showdog personel Showdog ma prawo niezwłocznie skorzystać z konsultacji weterynaryjnych wybranego przez siebie lekarza weterynarii. Koszt niezbędnych konsultacji i zabiegów weterynaryjnych ponosi Showdog w ramach polisy ubezpieczeniowej OC.

§ 22

Pozostawiając psa na zabiegi pielęgnacyjne w Showdog, Klient akceptuje i wyraża zgodę na wszystkie warunki wynikające z niniejszego regulaminu Usług świadczonych przez Showdog.

Facebook Instagram Youtube